PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ NA LATA 2014 – 2020

Oś priorytetowa I: „Wsparcie prowadzenia prac B + R przez przedsiębiorstwa”
Działanie 1.1: „Projekty B + R przedsiębiorstw”

Poddziałanie 1.1.1: „Badania Przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

THBK

INNOWACYJNA TECHNOLOGIA THBK WYKONYWANIA

PROEKOLOGICZNYCH POZIOMYCH BARIER IZOLACYJNYCH W WARSTWACH WODONOŚNYCH.

POIR.01.01.01-00-1038/15

Cel projektu: Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej proekologicznej technologii tworzenia poziomych barier izolacyjnych przy wykorzystaniu specyficznych właściwości krzemianów sodowych i powstałych żeli krzemianowych.

 

ue banner

© 2018 THBK