Projekt

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ NA LATA 2014 – 2020

Oś priorytetowa: „Wsparcie prowadzenia prac B + R przez przedsiębiorstwa”
Działanie: „Projekty B + R przedsiębiorstw”
Poddziałanie: „Badania Przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

Innowacyjna technologia THBK wykonywania proekologicznych poziomych barier izolacyjnych w warstwach wodonośnych.

Cel projektu: Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej proekologicznej technologii tworzenia poziomych barier izolacyjnych przy wykorzystaniu specyficznych właściwości krzemianów sodowych i powstałych żeli krzemianowych.
Opis projektu: Projekt zakłada opracowanie innowacyjnej technologii tworzenia proekologicznych horyzontalnych barier izolacyjnych w warstwach wodonośnych. Nowatorska technologia zakłada wykorzystanie specyficznych właściwości krzemianów sodowych i powstałych żeli krzemianowych, które pozwolą na wyeliminowanie najistotniejszych problemów, jakie wynikają z niedoskonałości stosowanych dotychczas metod. Do właściwości tych należą:

  • nietoksyczność, umożliwiająca stosowanie barier izolacyjnych jako ochrony przed migracją zanieczyszczeń do złóż wody pitnej,
  • niska lepkość dynamiczna roztworu, umożliwiająca wytwarzanie kołowej bariery z jednego odwiertu o większej średnicy niż przy dotychczas stosowanych technologiach,
  • niskie koszty wytworzenia bariery izolacyjnej,
  • trwałość – dokonany w 2007 roku zabieg modyfikacji przepuszczalności skał porowatych żelem krzemianowym w celu likwidacji erupcji CO2 ze złoża Becej w Serbii stanowi potwierdzenie ponad 8 letniej trwałości krzemianowych barier izolacyjnych (Lakatosz at all. „Prevention of Vertical Gas Flow in a Collapsed Well Using Silicate/Polymer/Urea Method” SPE 121045).

Osiągnięcie zakładanego celu, jakim jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnej proekologicznej technologii tworzenia poziomych barier izolacyjnych, nastąpi poprzez zrealizowanie prac badawczo-rozwojowych, mających określić:

  • warunki technologiczne uzyskiwania w warstwie zawodnionej wymaganego (nieciągłego) wypływu ditlenku węgla w formie odwróconego stożka,
  • wpływ mineralogii warstwy na skuteczność technologii,
  • jakość bariery izolacyjnej wykonanej zgodnie z technologią THBK,
  • wymiary promienia i dynamikę powstawania bariery izolacyjnej w warunkach rzeczywistych.

W wyniku realizacji projektu poprzez zespół badawczo-naukowy powstaje technologia pozwalająca na wytworzenie proekologicznych poziomych barier izolacyjnych, stanowiących rozwiązanie dla efektywnej ochrony głównych zbiorników wód podziemnych przed zagrożeniami antropogenicznymi na terenach poprzemysłowych i zdegradowanych. Nowatorska technologia uszczelniania gruntu przy użyciu żeli krzemianowych, umożliwia zatem ochronę, przy pomocy tak powstałych barier izolacyjnych, podziemnych ujęć wody pitnej, w tym wód mineralnych i leczniczych – na obszarach szczególnie wrażliwych na działanie substancji toksycznych, jak również i innych zanieczyszczeń.

© 2018 THBK