Technologia

Przy obecnym stanie wiedzy brak jest tanich bezwykopowych technologii pozwalających, w sposób przyjazny dla środowiska i ekonomicznie akceptowalny, odizolować narażone na zanieczyszczenie wody podziemne. Wykonanie metodą iniekcyjną poziomej bariery izolacyjnej według innowacyjnej technologii THBK jest skutecznym rozwiązaniem tego problemu.

THBK poziome bariery izolacyjne

 

Jaki jest cel technologii THBK?

Celem technologii THBK jest likwidacja pionowej filtracji płynów w ośrodku geologicznym poprzez wytworzenie poziomej bariery izolacyjnej. Polega to na:

 • zatłoczeniu do warstwy wodonośnej na poziomie zwierciadła wody cieczy roboczej THBK na bazie krzemianu sodu,
 • zatłoczenie poniżej niewielkiej ilości ditlenku węgla, który zainicjuje powstawanie żelu, tworząc nieprzepuszczalną poziomą barierę o oczekiwanym kształcie i rozmiarachpatent 1

Gdzie technolowia THBK może zostać zastosowana?

Technologia THBK jest technologią izolacyjną i jako taka może być wykorzystana do:

 • wykonywania warstw izolacyjnych pod obiektami infrastruktury
 • doszczelniania składowisk odpadów stałych i półpłynnych
 • ochrony wód podziemnych na obszarach przemysłowych i poprzemysłowych
 • bezpośredniej ochrony złóż wód mineralnych i leczniczych zagrożonych inwestycjami
 • intensyfikacji procesów oczyszczania skażonych węglodororami warstw wodonośnych
 • uszczelniania podłoża dla wytwarzania sztucznych mokradeł (costructed welands)
 • przeciwdziałania ekshalacjom gazów niebezpiecznych np.: radon, metan

 

 

THBK

Czy technologia THBK jest ekologiczna?

Tak. Istotnym elementem proponowanej technologii jest ciecz zabiegowa tworzona na bazie krzemianu sodu. Zastosowanie dodatków/ulepszaczy gwarantuje uzyskanie żelu o dużej odporności na czynniki środowiskowe, termiczne oraz baryczne. Wszystkie składniki cieczy znajdują się na liście REACH. Ponadto wykorzystywany w technologii THBK ditlenek węgla jest wiązany w strukturze powstałego żelu i nie wpływa na miejscowe warunki środowiskowe.

Jakie dane należy posiadać?

Należy posiadać podstawowe dane hydrogeologiczne i stratygraficzne o ośrodku geologicznym, w którym ma powstać bariera izolacyjna. Szczególnie istotna jest znajomość właściwości filtracyjnych warstwy wodonośnej na pozomie zwierciadła wody podziemnej.

Jaka jest skuteczność technologii THBK?

Bazując na doświadczeniach przemysłu naftowego i testach laboratoryjnych trwałość tworzonych barier izolacyjnych na bazie krzemianu sodu, sięga kilkunastu lat, a skuteczność izolacji można szacować na poziomie 97-99%

Jakie są ograniczenia technologi THBK?

Ze względów ekonomicznych poziome bariery izolacyjne według technologii THBK można wykonywać do głębokości 40 metrów licząc od poziomu gruntu. Współczynnik filtracji warstwy wodonośnej powinien zawierać sie w przedziale od 10-5 do 10-1 cm/s.

Co stanowi o konkurencyjności technologii THBK?

THBK jest:

 • technologią bezwykopową
 • technologią przyjazną dla środowiska
 • technologią konkurencyjną ekonomicznie
 • rozwiązaniem, które w stosunkowo szybki sposób może zapobiegać niekontrolowanych przepływom płynów przez ośrodek geologiczny

 

 

© 2018 THBK