Partnerzy

soley logoSOLEY - Firma SOLEY Sp. z o.o. zajmuje się specjalistycznymi robotami budowlanymi począwszy od prac podwodnych, iniekcyjnych prac uszczelniających, pełnego zakresu prac geotechnicznych– mikropale, kotwy i gwoździe gruntowe, pale jet-grouting, pale przemieszczeniowe FDP/CMC, kolumny DSM, pale CFA, pionowe przesłony przeciwfiltracyjne wykonywane trencherem w technologii CDMM. Działając na terenie południowej Polski, która zdominowana jest przez obszary fliszu karpackiego, firma SOLEY Sp z o.o opracowała, opatentowała i wdrożyła technologię pali DFF.

Firma SOLEY Sp. z o.o z dużym powodzeniem stosuje kombinacje prac podwodnych, hydrotechnicznych i geotechnicznych. Jedną w ważniejszych tego typu realizacji była budowa ujęcia wieżowego na zbiorniku wodnym w Tresnej, która zdobyła II miejsce w konkursie „Budowa Roku 2010”.

Na początku roku 2013, firma Soley Sp. z o.o. wdrożyła technologię wykonywania pionowych przesłon przeciwfiltracyjnych, metodą wgłębnego mieszania gruntu. Przesłony wykonywane są trencherem na głębokość do 16 metrów.

Firma z dużym doświadczeniem w zakresie prac B+R realizująca projekty ramach POIR 2014-2020,

Działanie 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałanie 1.1.1

"Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa": Innowacyjna technologia THBK wykonywania proekologicznych poziomych barier izolacyjnych w warstwach wodonośnych.

Projekt w ramach POIR 2014-2020 Działanie 4.1 "Badania naukowe i prace rozwojowe", Poddziałanie 4.1.4 "Projekty aplikacyjne": Technologia ścian fibrogruntobetonowych do realizacji szczelnych obudów wykopów.

Firma posiada wdrożony w 2005 roku  system zarządzania BHP na podstawie normy  OHSAS 18001:2007. (opracowano na podstawie: http://www.soley.pl)

Przedstawiciele: Robert Sołtysik, Norbert Madetko, Michał Toczek

 

 

inig loggoINiG - Instytut Nafty i Gazu jest jednym z najstarszych w Polsce instytutów naukowo–badawczych. Jego historia datuje się od 29 listopada 1944 r., gdy Państwowy Urząd Naftowy wydał dokument upoważniający do zorganizowania Instytutu Naftowego z siedzibą w Krośnie.
Instytut jest uznaną jednostką badawczą, współpracującą w szerokim zakresie z administracją państwową, działającą na rzecz wzrostu bezpieczeństwa energetycznego i publicznego kraju oraz jego zrównoważonego rozwoju. Instytut prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe na rzecz polskiego przemysłu naftowego i gazowniczego.

Misja Instytutu obejmuje transfer zaawansowanych technologii, produktów i wiedzy do praktyki przemysłowej. Instytut realizuje swoją misję poprzez stosowanie najwyższych standardów w badaniach naukowych, rozwijanie działalności certyfikacyjnej i normalizacyjnej oraz rozwijanie współpracy z renomowanymi ośrodkami naukowymi.
Instytut dąży do uzyskania pozycji najlepszej jednostki naukowej w branży naftowej i gazowniczej.

Do najważniejszych celów strategicznych Instytutu należą:

wspomaganie decyzji Ministerstwa Gospodarki oraz innych organów władzy Państwa poprzez gromadzenie i dostarczanie adekwatnej do potrzeb wiedzy technicznej, opracowywanie ekspertyz, udział w tworzeniu strategii rozwoju przemysłu naftowego i gazowniczego, udział w konsultacjach dotyczących wprowadzanych regulacji prawnych,
wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych w praktyce przemysłowej, wspieranie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, odgrywających kluczową rolę na krajowym rynku gazu i paliw ciekłych oraz wdrażania przez nie mechanizmów realizacji idei zrównoważonego rozwoju,
doskonalenie systemu zarządzania swoimi zasobami, optymalizacja struktury, stanu kadrowego, infrastruktury badawczej, zakresu merytorycznego i relacji partnerskich z krajową i europejską przestrzenią badawczą.
Dobra, stale uzupełniana infrastruktura badawcza, nowoczesna aparatura, obejmująca unikatowe w skali kraju analizatory, sprzęt umożliwiający prowadzenie badań laboratoryjnych i polowych, duże zasoby biblioteczne, budynki oraz zaplecze technologiczne w Krakowie, Krośnie i Warszawie, pozwalają Instytutowi na tworzenie ciekawej i różnorodnej oferty prac naukowych, badawczo–rozwojowych i usługowych dla przemysłu, w tym dla małych i średnich przedsiębiorstw, a także na uczestnictwo w projektach badawczych, realizowanych przez konsorcja naukowe.
Instytut ma swój udział zarówno w spektakularnych sukcesach, jak i w każdym wypracowanym bez rozgłosu elemencie codziennej praktyki przemysłu. Nazwiska pracowników oraz tytuły ich prac można znaleźć w licznych dokumentacjach związanych z rozwojem i funkcjonowaniem branży gazowniczej, naftowej i paliwowej

Przedstawiciele: Sławomir Falkowicz, Renata Cicha-Szot

© 2018 THBK